Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Et bæredygtigt Aarhus

Miljø, byudvikling og kultur hænger sammen og er afgørende nøgleord for radikal politik. Det handler om forskellige politiske ansvarsområder, men i den radikale optik, er der en tæt, nærmest organisk sammenhæng mellem dem.

Byudvikling er kun vellykket, hvis der samtidig bliver skabt et godt miljø og et velfungerende og differentieret kulturliv. Det gode byliv skabes ved gode boliger, et godt trafiksystem for kollektiv såvel som privat transport. Byens gode liv betyder også, at man skal have adgang til et bredt og kunst- og kulturliv. Samlet set giver det en stærk identitet i byen og gør, at uddannelser, erhvervsliv, friluftsliv og det sociale liv kan blomstre.
 
Derfor er kampen for et bedre miljø på alle niveauer afgørende. Fra den lokale fredsskov til den globale klimakrise har vi alle et ansvar. Vi skal tage hensyn til natur og mennesker i alle vores beslutninger, så vi skaber et sundt og levedygtigt miljø til gavn for alle.
 
En god miljøpolitik, naturpolitik, byplanlægning, borgerinddragelse, viden, økonomi og infrastruktur skal altid tænkes i sammenhæng. Vi vil derfor søge at videreudvikle ”Aarhus modellen for borgerinddragelse”, så vi sikrer borgernes mulighed for indflydelse på de beslutninger, som byrådet tager.
 
I en kommune lægges de vigtigste målsætninger for miljøet, når kommunens Planstrategi og efterfølgende Kommuneplan med Miljøhandlingsplan vedtages i sidste del af en byrådsperiode.
 
Når vi planlægger nye bysamfund, skal de bestå af mange for skellige boligtyper, ejer/lejer, parcelhuse/etageejendomme, erhverv/privat. Dermed undgår vi risikoen for, at et område udvikler sig socialt skævt. Vi skal have boligområder, hvor mennesker trives og kan leve et helt liv. I et sådant diversitets-byggeri med forskellighed i priser kan samfundslagene blandes, da alle professioner vil have råd til at bo i indre by og ikke bliver nødt til at pendle langt til arbejde.
 
 
En by i vækst
Aarhus skal være en mere bæredygtig kommune med en klar og ambitiøs målsætning om, at være CO2-neutrale i 2030 samtidig med at vi vokser til 375.000 aarhusianere. 
 
Vi vil arbejde for at:
 • Byen skal vokse ved byfortætning, lavenergibyggeri, udvikling af den kollektive transport, letbane, bedre forhold for cyklister, cykelhandlingsplan, miljøzoner, bæredygtig fjernvarme, der går fra kul til vedvarende energi, aftaler om lavere energiforbrug etc.
 • Aarhus skal fortsætte CO2-kortlægningen af byen, så vi kan tage de rigtige valg i fremtiden.
 • Vi skal handle på baggrund af den til enhver tid bedste viden. Derfor skal kommunen samarbejde med relevante forskningsinstitutioner og virksomheder, så ny viden om miljø og bæredygtighed sikres til gavn for alle parter. Samtidig giver det studierelevant arbejde til nogle af vores bys studerende og potentielt nye dygtige medarbejdere i kommunen.
 • Kommunen står over for store energiomlægninger, hvori der blandt andet indgår vindenergi. Vindmøller er efterhånden et meget udskældt alternativ til olie og kul. Det er et stort problem, da kommunen har svært ved at finde egnede opstillingssteder. Vi skal derfor arbejde målrettet på, at vi finder de bedste løsninger for opstilling af vindmøller, der samtidig respekterer folk i omegnen. Vi skal arbejde for distribueret bæredygtig el-produktion (sol, vind, bølge m.m.) og anspore folk til at tage ejerskab med økonomiske incitamenter og andre fordele ved for eksempel køb af andele i vindmøller.
 • Vi støtter den omlægning af fjernvarmeforsyningen, der er i gang i Aarhus, fra fossil til biobrændsel, forudsat at det foregår bærerdygtigt.
 • Hjælpe husejere til at få lavet mere energieffektive boliger vil vi arbejde for en kommunal energivejleder til rådgivning af borgerne om energirigtige løsninger i hjemmet og på jobbet. Servicen skal være gratis.
 • De Bynære Havnearealer fortsat skal udbygges ud fra en tankegang om mangfoldig sammensætning af lejebolig, ejerbolig, erhverv, detailhandle, kultur, offentligt byggeri og lignende.
 • Pakhus 27, Nordhavnsgade 12-14, skal forsøges bevaret og ikke nedrives som planlagt. Arealet er lagt ud som en stor offentlig plads, men der bør være plads til at bevare denne gamle unikke bygning, der kan bruges som fleksibelt hus til fx turister fra krydstogtskibe, begivenheder og events på havnen mv.
 • Få undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at anlægge en lufthavn tættere på Aarhus end den nuværende ved Tirstrup, der ikke fungerer optimalt eller er rentabel.
 • Vi støtter op om forsøget med at placere havvindmøller i Aarhus Bugt og Kattegat.
 • Arkitekturpolitikken fortsat skal udvikles og forbedres, så vi sikrer høj arkitektonisk kvalitet, der går i samspil med det lokale miljø og lokalplaner samt brander Aarhus som design- og arkitekturby. Samtidig skal der større fokus på mellemrummene mellem byggerier, så der skabes sammenhæng og helhed mellem bygninger.
 • Værne om vores bys kulturelle og arkitektoniske værdier og passe på især de specielle kvarterer, som fx Øgaderne, Latinerkvarteret, Trøjborg og Frederiksbjerg. Herunder bevarende lokalplaner som Latinerkvarteret.
 • Der skal bygges en cykel- og gangbro fra De Bynære Havnearealer til træskibshavnen, der skal kunne åbne automatisk eller med fjernbetjening for lystbåde via mobile enheder.
 • Byen skal fremme urbane parker og rekreative grønne åndehuller i forskellige størrelser indenfor i bygninger og ejendomme.
 • Der fortsat sikres attraktive grønne miljøer, herunder Urban Gardening, vertikal forgrønning, taghaver, øget biodiversitet og små grønne mikro-miljøer, hvor det kan passe ind i byen.

Aarhus havn - vi skal sikre attraktive grønne miljøer
Støjbekæmpelse


Støj er et overset problem, som bør få større opmærksomhed i kommunens støjpolitik. Kommunen arbejder med en strategi for flere støjdæmpende belægninger og trafikomlægninger, som er ved at blive implementeret. Hertil skal effektive støjbarrierer langs veje gøres til en del af kommunens strategi.
 
Der skal arbejdes for en generel reduktion af biltrafikken. Det vil samtidig have den gode bivirkning, at CO2 udslippet og omfanget af huse, der er usælgelige på grund af støj, reduceres.
 
Radikale Venstre i Aarhus Kommune vil arbejde for at gadebelysning bruges aktivt i støjbekæmpelsen, særligt i nattelivet, hvor skarpt, koldt lys kan bidrage til uro og konflikter. Lysforureningen skal mindskes, hvor det er muligt, til gavn for natur og mennesker.
 
 
Bymiljøet

Vi vil arbejde for at:

 • Når der arbejdes med byfortætning, er det vigtigt at fastslå, at byens ”lunger” i form af parker, små naturområder etc. ikke reduceres, snarere tværtimod. Vi ønsker, at Aarhus skal blive en grønnere by med flere intime oaser med græs, permanente bænke og stedsegrønne buske og træer – blandt andet på byens nøgne pladser.
 • Da klimaforandringerne også påvirker Aarhus i form af blandt andet oversvømmelser, vil vi arbejde for, at kommunen viser rettidig omhu og løbende evaluerer sin strategi for fremtidssikring af byen mod klimapåvirkningerne.
 • Husejere skal opfordres til at sikre sig installation af fx faskiner og grønne flader, evt. grønne tage.
 • Mulighed for at rabatterne ved store veje kan forblive vilde.
 • Der kommer flere grønne områder i byen for at forhindre oversvømmelser.
 • Mølleparken sidste fase skal igangsættes.
 • Den rekreative vision for Aarhus Å skal fastholdes (Den Blå Rambla).
 • Tåstrup Mose fredes.
 • Ren by indsats skal fortsætte med oplysning og kampagne.
 • Øgede midler til grøn pleje (græsslåning, ukrudt) og opmuntre til en udvidelse af den frivillige ordning, som er blevet til på initiativ fra borgerne selv.
 • Aarhus Brandvæsens behov for ressourcer skal vi fortsat have fokus på, så vi sikrer et godt og sikkert beredskab, især med henblik på sikkerheden på havnen og optimal placering af nye brandstationer.
 • Aarhus Havn skal være sikker for alle. Derfor arbejder vi på en samlet klassificering og risikovurdering for hele havnen, så vi kan få det rette beredskab og indrette området bedst muligt med hensyn til sikkerhed og miljø.
 • Vi er positive overfor, at der på sigt bygges en multihal i Aarhus, og at der i det hele taget bygges flere sportsfaciliteter såsom et centralt skøjtestadion og udvidelse/nybyg af svømmehaller. Dette skal blandt andet aktivere børn til at dyrke mere motion og sport.
 • Gøre havnemiljøet grønt i forbindelse med udbygning af havnen.
   
Det åbne land

Vi vil arbejde for at:

 • Kommunerne har ansvaret for skovrejsning. Vi vil øge kommunens skovareal til gavn for CO2 balancen, grundvandet og ikke mindst borgernes mulighed for tæt adgang til rekreative miljøer.
 • Landbruget er et produktionserhverv og skal ligesom andre erhvervsvirksomheder medvirke til at reducere udledning af drivhuskasser, næringssalte og anden forurening til naturen.
 • Fredning vil vi bruge, der hvor det er nødvendigt for ansvarsfuld sikring af udsat natur. Vi vil arbejde for flere vådområder som søer og moser til gavn for natur, grundvand og vandmiljø, gerne i bynære områder.
 • Kommunen skal støtte op om initiativer til økologisk landbrug. Radikale Venstre vil arbejde for, at økologi bliver et af kommunens brands, hvor byen er kendetegnet ved blomstrende økologiske landbrug, der mindsker landbrugsudledninger, forbedrer dyrevelfærd og giver sundere mad.
 • For at værne om regionens biodiversitet, vil vi arbejde for, at byen ikke breder sig ud til yderligere naturområder og åbent land, og at man i stedet bygger i højden og/eller bruger eksisterende tomter.
 • Fortsat økologisk drift af kommunens jorde.
   
Affaldshåndtering
Radikale Venstre opfatter affaldsproblematikken som et vigtigt led i kampen for en bæredygtig by. Affald er også et hovedtema inden for kommunens bæredygtighedsstrategi, som løbende revideres, efterhånden som tiltagene afprøves. Radikale Venstre støtter op om kommunens Affaldsplan, som indeholder mange gode initiativer. Genbrug af industrielt affald fungerer i de fleste kommuner meget bedre end genbrug fra husstande, derfor skal vi fokusere meget mere på det private affald.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Der skal være kontinuerlig information til befolkningen om affaldssortering i Aarhus på grund af de mange nye tilflyttere – med bedre og koordineret vejledning ved stederne for affaldssortering i hele kommunen.
 • Ensartede affaldssystemer imellem kommunerne og især inden for kommunerne. Der findes mange forskellige regler inden for få karréer i Aarhus. Folk bliver opdraget til ét system, og når de så flytter til en anden lejlighed i Aarhus, er der et helt andet gældende.
 • Kildesortering skal finde sted tæt på boligerne i kategorierne glas, papir, plast (hårdt/blødt), jern/alu, batterier. Det skal gøres meget nemmere for husstande at kildesortere for at få et mere effektivt genbrug i husholdningerne.
 • Grønne fodspor og andre sjove gags og beholdere, som tiltrækker brugernes opmærksomhed hen mod affaldssorteringsposter, som man har nogle steder i København. Beholdere behøver ikke at være så anonyme og stilrene, og frem for alt skal de være store og mange.
 • Samarbejde med andre kommuner om affaldshåndtering for at gøre det mere rentabelt og for at lære af hinanden.
 • Inddrage firmaer og restauranter, hvis de genererer meget affald, der ligger og flyder i gadebilledet. Ved fx afgifter, eller at de selv rydder op i omegnen af deres forretning. De skal desuden være med til at opdrage deres egne kunder med selvbetalte kampagner.