Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Kultur og mangfoldighed

Aarhus skal investere målrettet i det producerende kultur- og kunstliv for at skabe en levende og anerkendt kulturby nu og i fremtiden. Et godt kulturliv gør Aarhus attraktiv for studerende, borgere og erhvervsliv og beriger mennesker kulturelt og kunstnerisk til gavn for hele byen. Det er med til at tiltrække og fastholde kulturelle talenter. En høj prioritering af kultur og kunst er samtidig en forudsætning for, at Aarhus som Europæisk kulturhovedstad kan blive en succes i 2017.

Vi vil lægge stor vægt på lokale samarbejder på tværs af kunstretninger med nye partnerskaber, men også via internationale relationer. Det er vigtigt at kulturlivet bliver stimuleret og inspireret fra flere sider for at skabe ny inspiration og nye muligheder. Ved at udnytte rammerne for produktion i hele byen vil det være med til at løfte lokale produktioner og udnytte de kulturelle ressourcer mere optimalt.
 
Kulturlivet skal styrkes løbende og målrettet frem mod 2017. Aarhus skal kunne løfte sit lokale kulturliv til højere niveauer og sikre kvaliteten og nødvendige ressourcer. Målet er at opnå international anerkendelse ved at bruge hele forløbet omkring kulturbyen til at stå stærkere end nogensinde på kulturområdet i tiden derefter.
 
Vi skal sikre, at kulturinstitutioner har en sund økonomi og en velfungerende drift. Vi skal samtidig sikre den kunstnerisk ytringsfrihed og hylde armslængdeprincippet, hvor vi viser tillid til, at kulturlivet kan levere den rette kunstneriske kvalitet. Kommunen skal sikre rammerne, mens kulturlivet skal sikre indholdet.
Rabih Azad-Ahmad, Rådmand kultur og Borgerservice
Kultur- og kunstproduktion

Vi arbejder for at:

 • Kommunens kulturpuljer skal reformeres. Der er mange forskellige puljer med forskellige formål, der er blevet opbygget gennem årene uden en samlet strategi. Samtidig er der en såkaldt tilsanding af puljerne, hvor de samme ansøgere går igen år efter år, og hvor der gives indirekte driftsstøtte, hvor det burde være projektstøtte. Derfor forslår Radikale Venstre fremover fem hovedpuljer, der tager udgangspunkt i en kulturel ramme ud fra kommunens eksisterende indsatsområder. Puljerne kan variere økonomisk i størrelse, men fælles er, at de både kan inkludere små og større initiativer. Samtidig skal vi fremme samarbejder på tværs af fagområder og institutioner, herunder internationale samarbejder. Der skal være variation i tilbud til alle aldre, både børn, unge og ældre: Musikpulje, Scenekunstpulje, Litteraturpulje, Billedkunstpulje og en Eksperimentel pulje.
 • Kommunens kulturpuljer skal have øgede midler, når økonomien tillader det.
 • Der skal arbejdes målrettet på at nedbringe ventelister for musikskolerne.
 • Aktiviteterne på Brobjergskolen skal findes andre steder i byen i tæt samarbejde med aktørerne.
 • Forbedre og øge dynamikken i de kulturelle netværk for at øge samarbejdet i kulturlivet og styrke de sociale og faglige relationer.
 • Styrke Godsbanen som et produktionscenter for scenekunst, dans, billedkunst, alternative udstillingsmuligheder og litteratur m.m. Godsbanen skal henvende sig både til vækstlag, talentudvikling og det professionelle kunstmiljø.
 • Godsbanen skal kunne hjælpe det kulturelle vækstlag med fundraising, enten direkte eller som sparringspartner.
 • Styrke litteratur- og kunstproduktionen med en forfatter- og dramaskole samt en litteraturkoordinator for at styrke talentudviklingen (med statslig finansiering.)
 • Det er et mål, at Aarhus Symfoniorkester bliver et fuldt bemandet orkester.
 • Der skal være mulighed for udstillingsvirksomhed til lokale og nye billedkunstnere. Kunstbygningen rolle her skal styrkes.
 • Der skal arbejdes for, at Kvindemuseet opnår højere statsstøtte.
 • Samarbejdet mellem Erhvervsarkivet (del af Statens Arkiver) og Aarhus Stadsarkiv skal udbygges, herunder brug af frivillige. Byens museer og arkivverdenen kan få større glæde af hinanden ved at styrke et samarbejde, indgå i fora og ideudveksle. Arkivverdenen skal åbnes op for byen, inddrage borgerne og samarbejde på tværs af faggrænser til glæde for borgerne og kultur-, erhvervsliv. Begrebet ”history marketing” skal afsøges i forbindelse med at inddrage byens historie til moderne til storytelling.
 • Kommunen skal sikre en mangfoldig sammensætning af kunstrådet med forskellige relevante fagligheder så alle kunstforståelser og former kan dækkes.
 • Kunsten også skal ud i byrummet, gerne i samspil med arkitektur. Byens torve skal ses som scener, og det skal undersøges, hvordan kan det gøres nemmere at bruge byens pladser med mobil og midlertidig kunst.
 • Det skal undersøges, om det kan være en økonomisk, demokratisk og kulturpolitisk fordel, hvis enkelte af følgende institutioner, der ejes af kommunen, gøres selvvejende og fremover indgår samarbejdsaftaler med kommune: Musikhus Aarhus, Aarhus Symfoniorkester, Filmby Aarhus, Børnekulturhuset, Godsbanen, Aarhus Musikskole og Børnekulissen.
 • Det skal undersøges, om det er en økonomisk, demokratisk og kulturpolitisk fordel at lægge områder for turisme, events, Eventpulje, Aarhus Festuge og lignende ind under kultur og borgerservice.
 • Ledige ejendomme og lokaler skal i højere grad bruges til midlertidig kunstbrug og gallerier, pop up udstillinger, liv og dynamik.
 • Bedre samspil og samarbejde mellem kultur og erhverv generelt.
 • Folkeskolerne opfordres til i højere grad at prioritere at formidle kultur og kunst til at styrke børns møde med kultur.
 • Radikale Venstre vil følge udviklingen omkring det nye hovedbibliotek Dokk1 tæt, og være åbne overfor at reformere og nytænke bibliotekernes rolle i det moderne samfund.

Dokk1 - Bibliotek og kulturelt samlingssted

Biblioteker og borgerservice


Radikale Venstre ønsker, at folkebibliotekerne samarbejder på tværs med lokale foreninger, uddannelser, private, frivillige, folkeoplysning etc. Det er essentielt for succes for biblioteker, at der er en stærk lokal forankring og et sundt og åbent samarbejde med alle aktører. Samtidig skal biblioteker fremme demokrati og kulturelt engagement.
 
Radikale Venstre støtter en fortsat udvikling af kombibiblioteker med vægt på lokale løsninger og en bevidsthed omkring den udfordring det er, at få folkebiblioteker og skolebiblioteker og andre enheder til at fungere optimalt, ikke mindst hvad angår de forskellige faggruppers arbejdskulturer.
 
Radikale Venstre synes, at medborgerhuse en god ide. Det kan være det hus, der giver rum og muligheder for en masse lokale aktører. Det er dog vigtigt, at medborgerhusene ikke bliver centralistiske enheder, der forsøger at ensrette eller overtage ydelser og tilbud fra andre aktører i lokalområdet. Medborgerhusene skal møde borgere, foreninger, kulturliv etc. med åbenhed og i fællesskab og samarbejde skabe et medborgerhus med muligheder for alle i lokalsamfundet. Medborgerhuse og biblioteker skal også tænkes ind i strategien for nye byområder.
 
I kommunens politik for biblioteker og borgerservice bør der indgå en politik om brugervenlighed og tilgængelighed, især på kommunens digitale platform og online borgerservice. Brugervenlighed, lettilgængelighed og intuitive brugerflader vil øge borgernes motivation og lyst til at bruge selvbetjening. Radikale Venstre er klar over, at mange af servicetilbuddene er pålagt fra staten, men her er det kommunens pligt at stille større og stærkere krav til tilgængelighed og brugervenligt design.
 
Borgerservice skal tage højde for de udfordringer som den øgede digitalisering og selvbetjening giver især ældre og knap så IT-kyndige borgere.
 
I moderne medier, på nettet og i dagligdagen opfordres borgere og forbrugere i større og større grad til at inddrage sig selv, dele viden og interagere. Det er essentielt for bibliotekerne at kunne inddrage, engagere og gå i dialog med borgerne, herunder især de unge. Bibliotekerne skal være bedre og mere visionære omkring at inddrage borgerne og lade borgerne være aktive deltagere i udviklingen af biblioteket. Vi er overbeviste om, at en succesfuld fremtid for bibliotekerne ligger i, at borgerne langt mere aktivt indgår i at udvikle bibliotekerne og dermed i højere grad gøre bibliotekerne til ”deres egne”. Derfor forslår vi, at der afsættes midler til udvikling og forskningssamarbejder med fokus på moderne borgerinddragelse.
 
Der vil være store udfordringer med digitale materialeudlån i fremtiden. Det gælder udlån af digital musik, der i dag kan være svært tilgængelig. Samtidig vil behovet for udlån af digital litteratur være stigende i takt med udbredelse af kommercielle digitale bøger samt udbredelsen af bærbare e-bogs læsere. Fokus og vision for disse to områder skal fortsat udvikles. Herunder formidling af viden til hele fx uddannelsesområdet, hvor bøger gradvist udfases og erstattes med internettet. Her har bibliotekerne en særlig rolle omkring formidling af viden og ikke mindst kildekritik. Det er essentielt for at biblioteket fortsat er relevant og attraktivt for borgerne med digitale tilbud.
 
Aarhus skal ikke ukritisk eller gå foran for at afholde e-valg, men have fokus på valgenes tilgængelighed, troværdighed og gennemskuelighed.
 
 
Fritid, idræt og selvorganisering
 • Opprioritering af renovering af idrætsanlæg så standarden hæves. For mange anlæg forfalder og bliver ikke vedligeholdt tilfredsstillende. Eksisterende faciliteter forbedres med henblik på at udnytte energiforbruget for at få en bedre økonomi i anlæggene og dermed bedre forhold for idrætten.
 • Anlæg flere fodboldbaner efter behov, udvide arealerne hvor muligt. Aarhus skal dække behovet for anlæg til idræt generelt.
 • Fritidstilbud opprioriteres generelt. Specielt i udsatte områder som Gellerup, Toveshøj og Bispehaven så svage børn og unge kan få tilbud, der sikrer dem et aktivt fritidsliv. De udsatte områder halter efter i aktiviteter pr. barn.
 • Støtte til folkeoplysningskurser til at fremme unge menneskers møde med kunst- og kulturlivet, som klassisk musik, rytmisk musik, filmproduktion, manuskriptarbejde etc.
 • Arbejde på at folkeoplysningsforbund styrker sin rolle med borgerinddragelse i byens demokratiske og udviklingsmæssige processer.
 • Styrke og anerkende street- og selvorganiseringskulturen og arbejde på at skabe bedre rammer herfor.
 • Arbejde på at folkeoplysningsmidlerne i højere grad anerkender idræts- og fritidsformer uden traditionelle træningsmønstre og foreningsopbyggelse.
 • Arbejde for permanente skate- og streetfaciliteter.
 • Aarhus skal fortsat tiltrække sports events ved at opretholde tidssvarende sportsfaciliteter.
 • Aarhus Kommune skal fremme borgernes sundhed ved at understøtte folkelige motionsbegivenheder som for eksempel motionsløb.
 • Oprettelse af foreningshus der kan sikre alsidige og attraktive lokaler til de foreninger, der er store nok til at have egne lokaler, fx på en nedlagt folkeskole. Større foreninger skal stadig have mulighed for at beholde egne lokaler.