Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Socialt ansvar

Udsatte børn
Udsatte børn kommer fra udsatte familier, men ingen familie fungerer dårligt med vilje. Det er ikke nok med en isoleret indsats for et barn eller en ung for derefter at sende dem tilbage til den samme svære livssituation. En indsats, der hjælper hele familien, er til gavn for alle.
 
Utilpassede børn og unge skal hjælpes før situationen er fastlåst. Den unge skal tilbydes ro og stabilitet, som ofte er en mangelvare hos udsatte børn og unge. Hvis det ikke er muligt i familien eller netværket, skal det kunne findes i nærmiljøet, skolen eller fritidstilbud.
 
Kommunen skal understøtte at børn kommer godt i gang med livet, kommer i gang med en positiv udvikling og trives både når de befinder sig i Kommunens institutioner og i familien og hjemmet.
 
Vi arbejder for at:
 • Ingen indberetninger fra barnet eller den unges omgivelser må blive overhørt. Der skal følges op med hjælp til barnet/den unge.
 • Anbringelser kan være nødvendige og skal bruges, når de varetager barnets tarv, ikke omgivelsernes.
 • Aarhus bør åbne et børnehus, hvor børn kan gå hen og få hjælp akut hos specialuddannede voksne.
 • Sikre at alle medarbejdere med børnesager har den bedst mulige uddannelse.
 • Alle skoler bør have socialrådgiver tilknyttet.
 • Kommunen har et ansvar for mængden af børnesager pr. sagsbehandler. Der skal være et loft. Socialrådgiverne anbefaler maksimum 30-40 til en medarbejder.
 • Lokal indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet med oplysningskampagne og lignende.
 • Indsats for at styrke netværk og videndeling for frivillige, ildsjæle og organisationer.
 • Fokus på uddannelse af integrationskonsulenter i Aarhus. Arbejde for at få uddannelsen af integrationskonsulenter til Aarhus.
 • Akut indsats overfor børn i krisecentre for langt tidligere at forebygge psykiske og sociale problemer. Når barn og mor sendes hjem, skal der ske en opfølgende indsats.
 • Efteruddannelse for sundhedsplejersker og daginstitutioner, som i særlig grad har kontakt med de udsatte børn. De overtager den rolle som blandt andet skolelægerne havde tidligere med at identificere og forebygge sociale og sundhedsproblemer.
 • Styrke sundhedsplejen med særlig indsats overfor socialt udsatte familier med hyppigere besøg og besøg helt op til 2 og 3 års alderen.
 • Unødvendige regler og administration skal identificeres og reformeres.
 • Forebyggelse af unødvendige magtanvendelser ved bedre uddannelse af personale og en forbedring af rammerne i institutionerne. Dette gælder f.eks. for børn med ADHD eller autisme.
 • Skolerne skal fortsætte og udbygge evnen til social inklusion og integration af alle børn i klassefællesskabet ved efteruddannelse og støtte til lærere i at omsætte dette i praksis.
 • Udsatte børn skal i højere grad kunne sikres stabilitet i den kommunale sagsbehandling og hjælpes til at kunne kontakte en sagsbehandler på eget initiativ.
 • Daginstitutionerne skal have øgede muligheder for at imødekomme og støtte børn der mistrives. Derfor skal der flyttes midler ud i institutionerne, som har den daglige kontakt med barnet.
 • Udsatte børn skal fortsat tilbydes mad i de kommunale institutioner og skoler.
 • En evaluering af Fritidspasset, herunder om det målgruppen er den rette og/eller bør udvides.
 • Fortsat fokus på at opmuntre til bevægelse hos børnene, såvel integreret i fagene og ved indretning af skolernes inde- og udemiljø.
 • SFO-erne har alle muligheder for at kunne sætte sundhed højt på dagsordenen og skal kunne søge puljer, hjælp og støtte for at fremme dette. Også til f.eks. at lave mad eller bage med børnene, tage på vandreture i naturen omkring Aarhus.

 

Udsatte unge
Aarhus er en by med mange unge. Der er stor forskel på hvilke uddannelser eller arbejde de unge varetager, herunder fritidsjobs. At have et aktivt liv og en uddannelse øger trivsel og sundhed og det må også i sundhedsmæssig henseende ses som et mål at unge får en uddannelse. De unge har også et mangfoldigt fritidsliv, hvor nogle er meget sportsaktive og andre slet ikke udfolder sig fysisk. Sammenholdt med at de unge i takt med alderen selv vælger livsstil, er der stor forskel på sundheden hos de unge, og der er udpræget social slagside. Ligeledes er der ungdomsmiljøer hvor der er misbrug og risiko-adfærd.
 
Vi arbejder for at:
 • At mindst 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse idet også trivsel og sundhed øges hvis den unge har gennemført en uddannelse.
 • Ungdomsuddannelserne kan få støtte til at hjælpe de unge med sundheds- og trivselsproblemer
 • Skoler skal kunne søge hjælp, støtte og vejledning til at drive sunde kantiner, hvor de studerende kan nyde mad, der til lave priser hjælper de unge med at få et godt måltid og hvor man til en fordelagtig pris kan få en kold ”aftenspakke” med hjem.
 • En turnusordning skal gøre et konsulentkorps på ungdomsuddannelserne tilgængeligt, med vejledningsekspertise inden for forhold, der kan styrke unges trivsel –  bl.a. med kompetencer til at hjælpe og vejlede inden for stresshåndtering, eksamenshjælp, afklaring af rettigheder i et studiejob, økonomi, etc.. Konsulentkorpset skal være synligt en dag om ugen eller hver 14. dag, hvor de har fast mødetid på skolen.
 • Unges brug af rusmidler og eller misbrugsproblemer er belyst i adskillige rapporter, som viser store forskelle, bl.a. betinget af sociale forhold. Derfor skal der laves differentieret indsats, herunder støtte og hjælp til forældre, der har mistanke om at deres barn har et misbrugsproblem.
 • Den kommunale tandpleje skal udvides til at dække frem til 21. år ved social indikation.
 • Der skal på ungdomsuddannelser med høj andel af udsatte unge ansættes eller udstationeres socialfagligt personale, som skolens lærere og elever kan gå til med sociale, sundheds og trivselsproblemer.
 • Der skal oprettes flere boliger med fællesskaber til udsatte unge – også dem under 18, der må flytte hjemmefra.
 • Undersøge muligheden for at oprette et ungdommens hus med fremskudt sagsbehandling, hvor unge kan lide at komme, og som kan blive indgangen til det sociale hjælpeapparat.

 

Psykisk sårbare
Samfundsudviklingen stiller øget krav til borgerens robusthed, ikke alle kan leve op til dette. Mange familier kommer i kontakt med det psykiatriske behandlingssystem og en del unge udvikler en form for psykisk sygdom i teenageårene. Psykiske lidelser og problemer opleves ofte som tabu og det kan være svært selv at finde og opsøge den hjælp eller information, der er behov for. Det psykiske område skal være i tæt samarbejde med det regionale område. 
 
Vi arbejder for at:
 • Psykiske lidelser kan hæmme eller direkte hindre erhvervs- og borgerdeltagelse. Kommunen skal søge at inkludere borger med psykiske lidelser og støtte oplysningstiltag.
 • Kommunen skal sørge for at lave initiativer målrettet til de forskellige aldersgrupper.
 • Udvide ledsagerordninger så de inkluderer borger med psykiske lidelser.
 • Udstrakt samarbejde mellem uddannelserne og socialforvaltningen om de udsatte unge
 • Uddannelsesinstitutioner med erfaring i elever med psykiske lidelser, og som har gode resultater skal opmuntres til at lave systematisk erfaringsudveksling med andre skoler.
 • Aflastningspladser til ældre med psykisk lidelse.
 • Ikke alene bør man prioritere indsatser, der søger at mindske afstanden mellem den psykisk sårbare borger og samfundslivet. En psykisk diagnose kan opleves som en kile, der sætter sig imellem den psykisk sårbare borger og dennes nærmeste familie. Derfor bør de nære relationer styrkes i at håndtere, kunne tage hensyn og passe på sig selv i en hverdag med psykisk sårbarhed tæt inde på livet. Dette kan imødekommes gennem tilbud om uddannelseskurser og personlig støtte til pårørende til psykisk syge i form af differentierede og velbegrundet vejledning og oplysning til psykisk syges børn, deres partnere/samlevere og forældre.
 • Udvikling af mikrojobs til mennesker med psykisk sårbarhed, som skaber kontakt til arbejdspladserne.

 

Social, beskæftigelse, sundhed og omsorg
Der er mange borgere, der har en svær hverdag. Nogle grupper i samfundet må betegnes som udsatte, i reglen fordi deres problemer overstiger deres ressourcer. Nogle er misbrugere og har måske dobbeltdiagnoser, andre har problemer med at få hverdagen til at fungere, selvom de opretholder egen bolig og familieliv. En særlig gruppe er medlemmer af etniske minoriteter med få ressourcer, som udover problemerne også står over for sproglige barrierer.
 
Vi kan ikke acceptere at nogle borgere ikke får mulighed for selv at påvirke deres liv og fremtid. Gruppen er forskelligartet og derfor er der tale om forskellige indsatser, alle med det fælles mål at forbedre udsatte borgeres livssituation.
 
Forvaltningen på socialområdet er tit bundet af skemaer, tidsplaner og andre skriveopgaver, som er langt fra kerneydelsen, at servicere borgerne. Vi ønsker at medarbejderne sættes fri, og at der fokuseres på ledelsesansvaret.
 
 
Vi arbejder for at:
 • Interne og eksterne sociale projekter med tæt borgerkontakt og anden social entrepreneurskab skal øges. Gode tiltag foranstaltet af ildsjæle kan gøre en stor forskel.
 • Øget fokus på hjemløse og prostituerede, herunder menneskehandel.
 • Arbejdet med misbrugere skal styrkes ved, at man også gør en indsats for de dobbelt-diagnosticerede, dvs. de misbrugere, som også har en psykisk lidelse. Gruppen er vanskelig at hjælpe, da lidelserne er komplekse, og derfor skal indsatserne ikke være afhængig af støtte fra år til år, men have længere tidsperspektiv.
 • Fortsat fokus på væresteder, varmestuer og boliger for sårbare mennesker.
 • Etablere sundhedscenter specielt for de borgere, som fortrinsvis lever på gaden
 • Have fokus på voldsramte familier: Der skal udvikles og tilbydes konkrete forløb og støtteordninger til de udsatte familier.
 • Forebygge eksklusion i skolen og konflikt i familien via Familieskoler.