Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Ældre i Aarhus

I det Radikale Venstre vil vi gerne gøre op med tendensen til at se ældre som én stor ensartet gruppe. Vi ser de ældre som en mangfoldig gruppe med mange ressourcer. Vi vil sørge for, at ældre får deres forskellige behov dækket, og at de ligesom enhver anden befolkningsgruppe tilbydes fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter.

Ældre medborgere er lige så forskellige som andre voksne borgere og det samme er deres behov. Sundhedsindsatser skal naturligvis rettes mod de som har behov. Lokalcentre og de praktiserende læger ses som nøglepersoner i den indsats. Nogle ældre har dog problemer som er af mere social karakter for eksempel ensomhed. Det skal forsøges at få etableret tilbud til denne gruppe, gerne vha. frivilligt arbejde.
 
Kulturen og tankegangen på ældreområdet skal udvikles med respekt for de ældre og deres ret til selvbestemmelse. Det vil vi gøre ved at skabe rum til forskellighed og kreative løsninger på ældreområdet.
 
Vi arbejder for at:
 • Vi vil gøre det nemmere for de ældre at hjælpe hinanden i Aarhus Kommune og forbedre rammerne for frivilligt arbejde. Det vil vi gøre ved at forbedre mulighederne for at etablere flere ældreboliger og ved at styrke bestyrelsernes indflydelse på de ældres dagligdag.
 • Vi vil understøtte, at de ressourcestærke ældre eller pårørende har mulighed for at påvirke lokalcentrene i en positiv retning med arrangementer, flere besøg, arbejdsdage, m.m.
 • Bedre information om og mulighed for transport til arrangementer som seniorbio, ældresvømning mv.
 • Ældrecentrene skal gøres mere hjemlige og hyggelige. De skal fungere som små enheder, hvor de ældre har mulighed for at indgå og have indflydelse på de daglige aktiviteter. Institutionspræget skal afskaffes, og mængden af detailregler skal minimeres.
 • De ældre skal have indflydelse på deres kost. Derfor vil vi arbejde for forsøg med at lave maden på lokalcentrene.
 • Større tillid til ansatte på ældreområdet – tiden der bruges på at skrive notater i mapper, skal bruges sammen med borgerne. Vi vil gerne sætte fokus på det livsbekræftende i ældreplejen, som i vid udstrækning overses i en stresset og minutstyret hverdag.
 • Mere sammenhæng mellem planlægningen i ældreplejen og visitering af tid og hjælpemidler – der skal være nemmere adgang til at justere tiden hos en borger og behandlingstiden på anskaffelse af hjælpemidler skal forkortes.
 • Efteruddannelse af ansatte på ældreområdet i demens, depression og hukommelsestab.
 • Kampagner for at skaffe uddannet personale til ældreplejen og nye elever til social og sundhedsskolen samt flere integrationsprogrammer og danskkurser i forbindelse med ældreplejen.
 • Ældreboliger skal kunne selvfinansieres af velhavende ældre og samtidig have tilknyttet et kommunalt tilbud. Det vil frigøre ressourcer til flere svage ældre.
 • Bedre og billigere mad til de ældre.
 • Ældre skal fortsat hjælpes til at blive selvhjulpne i deres hverdag.
 • Styrke ældres muligheder for at få hjælp til sociale aktiviteter, herunder også at kunne gå på indkøb og deltage i samfundslivet
 • Der skal være fokus på tilgængelighed i det offentlige rum, så gangbesværet ældre ikke hindres
 • Ældre er hyppigere indlagt end andre borgere og udskrivelse til eget hjem kan give problemer med kommunikationen om plejebehov mellem hospital og hjemmeplejen. Der skal udarbejdes bedre løsninger på dette, ikke mindst elektronisk patientjournal vil være et skridt på vejen.
 • Der gives øget opmærksomhed på om receptpligtig medicin tages efter forskrifterne idet forkert medicinforbrug er årsag til såvel indlæggelser som mistrivsel.
 • Forsøg med at oprette mentorstillinger, hvor pensionerede medarbejdere efter en mentoruddannelse hjælper nyansatte i gang i de kommunale stillinger.