Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Beslutningsforslag - ligestilling

Forslag fra Radikale om ligestillingstiltag i et 360 graders perspektiv


I Radikale Venstre ønsker vi at tage et stort skridt for større ligestilling i Aarhus kommune. Vi har fokus på de af FN’s 17 Verdensmål, hvor vi virkelig kan rykke noget, herunder Verdensmål nr. 5 – ligestilling mellem kønnene. En ny rapport fra Peterson Institute for International Economics viser, at ligestilling mellem køn sikrer vores fremtid ved at understøtte verdensmålene. Undersøgelsen viser, at hele 9 ud af 17 mål bliver lettere at nå, hvis der arbejdes med mål nr. 5 (PIIE 2016).


Men vi ønsker også, at debatten om ligestilling inkluderer andet end køn. For ligestilling er meget mere. Det er måden, vi behandler hinanden lige på - på tværs af vores forskelligheder. Vi fremsætter derfor en række forslag, som med et bredt sigte har til formål at tænke ligestilling ind i alle dele af kommunen, herunder personalesammensætning og byplanlægning.


Ligestillingsredegørelserne 2017 viser overordnet, at offentlige myndigheder har mindre fokus på at fremme ligestilling i forhold til kerneydelserne over for borgerne. Samtidig viser den, at kommunerne i mindre grad arbejder for at fremme ligestilling end de statslige institutioner og regionerne.


Ifølge Borgmesterens afdeling præsterer vi i Aarhus Kommune godt på den formelle ligestilling, der handler om lighed for loven, fastsatte rammer og retfærdighed for det enkelte individ i Aarhus. På et spørgsmål om, hvor vi præsterer dårligst ift. FN’s Verdensmål 5, er svaret fra Borgmesterens afdeling derfor den uformelle lighed, der handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden.


I Radikale Venstre er vi optagede af alle former for ligestilling og af at have fokus, der hvor der er størst behov. Vi fremsætter her 5 konkrete forslag til at skabe mere ligestilling i kommunen.


 


Tilgængelighed for borgere med handicap


Ifølge FN’s Verdensmål nr. 11.7 skal der inden 2030 gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.


At føle sig som en del af samfundet er enormt vigtigt for individets selvopfattelse og udvikling. Det er ekskluderende for de mennesker, der har færre muligheder end flertallet, at man pga. fysiske barrierer helt enkelt ikke kan være de samme steder som sine medborgere. Vi skal derfor, i samarbejde med relevante foreninger, tage konkrete skridt mod at gøre byen mere tilgængelig og mere hensynsfuld over for de tilgængelighedsudfordringer, borgere med handicap har. Samtidig skal man være opmærksom på, at man, når man styrker tilgængeligheden for kørestolsbrugere, også styrker tilgængeligheden for andre grupper som fx mennesker med familiecykler, gangstativer mm.


Aarhus er ikke helt så fremkommelig for kørestolsbrugere, der fx har et medfødt eller erhvervet handicap som følge af sygdom, trafik- eller arbejdsulykker. Det betyder for de der fx er kørestolsbrugere fra barnsben, at de på grund af mangel på tilgængelighed rent fysisk ikke kan komme alle de samme steder som andre børn. En undersøgelse har vist, at hver ottende person med handicap ifølge de medarbejdere, der arbejder med dem, ikke har nogen venner. Samtidig føler mange sig isolerede fra almindelige mennesker og ønsker i højere grad at være en del af det store fællesskab. Vi foreslår derfor:


1. Der foretages et eftersyn af den fysiske tilgængelighed i Aarhus inden for Ringvejen med henblik på at få identificeret, hvor der er problemer med tilgængeligheden, fx i forhold til manglende opkørsler/nedkørsler ved fodgængerovergange, stier, busstop mv. Eftersynet skal identificere og prioritere, hvor behovet er størst, samt afdække, hvad der skal til økonomisk for at styrke tilgængeligheden i vores by, og henstille til, at borgere hjælper hinanden, hvor det er relevant.


 


Social kontrol


Desværre oplever især kvinder og børn stadig social kontrol, der hæmmer deres muligheder for at leve et godt liv. Social kontrol findes i mange afskygninger, og negativ social kontrol defineres af Socialstyrelsen som handlinger, styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Social kontrol vedrørende seksualitet og livsstil rammer i højere grad etniske minoritetskvinder.  Voldsudsatte mødre er ofte bange for at forlade en voldelig partner, fordi de frygter for konsekvenserne i forhold til evt. fælles børn. Når en kvinde tager ophold på et krisecenter, kan dette ske anonymt, medmindre der er medfølgende børn. I sådanne tilfælde skal der underrettes om børnenes tilstedeværelse. Denne underretning om børns tilstedeværelse på et krisecenter er også en mulighed for at hjælpe børn og familie. Vi foreslår derfor:


2. Behovet for en børne- familiepædagogisk fagperson og indsats på og via krisecentrene afdækkes, og det undersøges, hvordan vi bl.a. herigennem i højere grad kan iværksætte virksomme tiltag imod social kontrol i Aarhus Kommune.


 


Skab større diversitet i udvalg og bestyrelser


Byrådet vedtog i 2006, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser, komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter. Desværre består mange bestyrelser i Aarhus ensidigt af det ene køn – og ser man på landsgennemsnittet, gør det sig gældende for mere end hver anden bestyrelse (AIMS International Denmark 2018).


Det er flere gange bevist, at bestyrelser og virksomheder med en høj grad af diversitet klarer sig markant bedre på bundlinjen end de mindre mangfoldige. Tilmed er det også stærkt kompetenceudviklende at være leder for et team, der scorer højt på kulturel, sproglig og uddannelses-, generations- og kønsmæssig diversitet. Vi mener derfor, at vi skal sætte ind der, hvor vi for alvor kan rykke ved noget – blandt de flere hundrede poster i råd, nævn og bestyrelser i Aarhus Kommune, som byrådet indstiller til.


Vi ønsker i Radikale Venstre at gøre alvor ud af de måltal, der er vedtaget, ved at indføre en ny måde for byrådet at indstille medlemmer til udvalg og bestyrelser. Konkret skal der ved indstillingen af en person til en bestyrelse være et ligestillingsalternativ af det modsatte køn. Denne metode bruges blandt andet af KL, og giver et skærpet fokus på balance i sammensætningen af udvalg og bestyrelser. På denne måde skabes der derved opmærksomhed på sammensætningen, når det kommer til at vælge nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.


Vi foreslår derfor:


3. Byrådet vedtager, at man fremadrettet benytter ligestillingsalternativ-metoden ved indstilling af medlemmer til udvalg og bestyrelser


 


Imødekommende uddannelses- og arbejdsmiljøer


I Aarhus kommune har vi en række områder, hvor forskellige grupper er underrepræsenterede. Det kan handle om alder, køn, social baggrund, etnicitet eller handicap. Fx mangler vi i Aarhus Kommune mænd inden for omsorgsfagene, ligesom vi på nogle uddannelser og i nogle bestyrelser i stor udstrækning mangler hhv. mænd eller kvinder. I Radikale Venstre er vi optagede af den faglige viden, vi har om diversitet, og af den styrke, diversitet kan være i forhold til at opnå gode læringsmiljøer, høj kvalitet, rummelighed, nytænkning, udvikling, samarbejde og balance. I England er der gode erfaringer med brug af adfærdsdesign for fx at opnå en kønsbalance i bestyrelser uden brug af kvoter. De har oprettet ”The Behavioural Insights Team – BIT” som i en årrække har stået for at skabe tiltag på området (BIT 2016). Vi foreslår derfor:


4. Det undersøges, hvordan vi via adfærdsdesign kan stille redskaber og metoder til rådighed på relevante områder og for relevante personer, for derved at foretage prøvehandlinger med henblik på at opnå større diversitet og balance i forhold til relevante underrepræsenterede grupper.


 


Ligestillingsspecialist


For at understøtte de relevante tiltag og handlinger, vi ønsker igangsat inden for ligestilling og diversitet, foreslår vi at kommunen ansætter en eller flere ligestillingsspecialister.


Konkret foreslår vi:


5. At Aarhus Kommune undersøger potentialet i at oprette en specialistfunktion med det formål at give råd, sparring og vejledning med henblik på at fremme ligestilling og diversitet. En sådan kunne fx bestå af en eller flere ansatte med ekspertise i at skabe merværdi gennem arbejde med ligestilling og diversitet inden for vejledning, markedsføring, adfærd, ledelse og rekruttering. Som en kommunal service ville denne mulighed være tilgængelig for alle internt såvel som eksternt med behov for sparring med henblik på at sikre større tilgængelighed og ligestilling. Samtidig kunne der med fordel udarbejdes en business case med det formål at gøre funktionen økonomisk bæredygtig – også i forhold til eventuelle eksterne interessenter. Her kunne det være en fordel at hente inspiration fra BIT.


Specialistfunktionen kunne fx varetage nedenstående opgaver:  • Vejledning i brug af værktøjer til at appellere til alle uanset køn, etnicitet mv., når det omhandler rekruttering til nye stillinger. Dette omfatter brugen af sprog, billeder og andre virkemidler i jobopslag, som skal sikre en bred profil og tiltrække forskellige ansøgere

  • Monitorering af stillingsopslag fra kommunen med henblik på opsøgende assistance og optimering

  • Agere sparringspartner og mentor for personer, der aspirerer mod et højere ledelsesniveau i kommunen

  • Konkret vejledning for institutionsledere, der ønsker at tiltrække flere medarbejdere fra en underrepræsenteret gruppe

  • Afholdelse af konferencer/workshops om mangfoldig personalesammensætning og vejen dertil


 


Links:


https://piie.com/publications/working-papers/gender-diversity-profitable-evidence-global-survey


http://www.publications.issworld.com/ISS/ISSDanmark/isspresentation/2016/Mangfoldigledelsegiverhjereindtjening/?page=1


https://www.mm.dk/artikel/33000-danske-virksomhedsbestyrelser-bestaar-kun-af-maend-kort


https://www.bi.team/blogs/how-do-you-get-gender-equality-design-for-it/


https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2018


https://aimsinternational.com/site-content/uploads/2018/06/Bestyrelser-i-Danmark-Danish-version.pdf