Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Beslutningsforslag - luftkvalitet

Beslutningsforslag fra Radikale om at forbedre luftkvaliteten i Aarhus


Nye partikelmålinger fra en partikelmåler i Øgaderne viser, at Aarhus sidder på en kedelig rekord. Luftforureningen i Aarhus er den højeste i hele Europa.


Oplysningerne om forureningen i midtbyen stammer fra en partikelmåler opsat i Fænøgadekarréen i Øgaderne. Måleren er opsat ca. 500 meter fra færgehavnen og midt imellem Randersvej, Strandvejen og Nørregade. Måleren har ifølge en borger over en uges tid vist, at området forureningsmæssigt flere gange om ugen ligger på højde med byer som Istanbul og flere af storbyerne i Indien.


Det er alment kendt, at der er meget forurening i midtbyen, dels på grund af den tunge trafik og specielt som udslag af den korte afstand til havneområdet og de bynære industrianlæg. Det er dog overraskende at tallene er så høje, og det er tydeligt at der er meget store forureningskilder inde i selve byen.


Problemerne med luftkvaliteten stammer dels fra krydstogtskibene, der lægger til kaj på havnen.


Udledningen af NOx fra et krydstogtskib, der ligger til i en dansk havn, svarer i snit til udledningen fra omkring 3500 personbiler, der kører i bytrafik (DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi). Forureningen stammer dog også især fra private brændeovne, og flere bekymrede borgere har rettet henvendelse herom. Ifølge MTM kommer ca. halvdelen af lokal partikelforureningen fra brændeovne i Aarhus kommune.


Luftforureningen i Aarhus er så høj, at det kan have alvorlige, sundhedsmæssige konsekvenser. Ifølge FNs verdensmål 3 om sundhed og trivsel, skal vi inden 2030 væsentligt reducere antallet af dødsfald og helbredsproblemer på grund af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord.


I Radikale ønsker vi at tage livtag med problemet, som har et overraskende stort omfang i Aarhus kommune. Vi foreslår derfor, at:  1. Partikelforureningen undersøges og monitoreres særligt i tætbeboede områder med mange skoler og daginstitutioner.  Dette kan bl.a. omfatte samarbejde om indkøb og opsætning af flere målere på udvalgte steder.

  2. De vigtigste årsager og konsekvenser af problemerne med luftkvaliteten i Aarhus kommune belyses. Herunder belyses det hvordan den enkelte borger i overensstemmelse med FNs verdensmål 4,7 og 11,6 og 17,17 og bedst kan bidrage til at forbedre luftkvaliteten.

  3. Der udarbejdes en plan for hvordan man via den kommunale tilsynsforpligtelse og øvrige miljøtilsyn, kommunale forskrifter, oplysningsarbejde samt evt andre kanaler kan mindske partikelforureningen fra private brændeovne i Aarhus kommune.

  4. Det undersøges og vurderes, hvilke konkrete, virksomme tiltag, der kan igangsættes for at nedbringe partikelforureningen og skærpe opmærksomheden i Aarhus. Omkostningerne og den forventede virkning af tiltagene belyses herunder.


Venlig hilsen


Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad