Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Budgettale 2018 v. Eva Borchorst Mejnertz

Det er et radikalt kardinalpunkt, at politik skal indgyde håb, ikke frygt. Håb er også den røde tråd vi som Radikale ser i dette års budgetforlig.


Det skyldes flere ting. For det første, at vi med netop dette års budgetforlig ser et nyt samarbejde spire på tværs af politiske skel. Et samarbejde om en række fælles temaer som de fleste partier har været enige om at prioritere. For det andet, at vi i budgetforhandlingerne har oplevet en tillid partierne iblandt, der giver god grund til optimisme. Særligt i et år, hvor centrifugalkræfterne ligeså vel kunne true med at splitte os. Et år hvor både folketingsvalg og Europaparlamentsvalg venter forude, og hvor fronterne trækkes op og skoene kridtes.


Der er håb i vores samarbejde, når vi enes om at arbejde for fælles mål, selvom vi måske har forskelligt grundlag for at gøre det eller forskellige tilgange til processen. I Radikale er det en grundsten, at vi i fællesskab laver politik, der løser reelle problemer. Og det kræver ganske ofte, at vi tør have tillid til hinanden og til, at vi som politikere er ganske almindelige mennesker og borgere i Aarhus, der er her, fordi vi brænder for at gøre det bedst muligt for vores kommune og de mennesker, der gør Aarhus til et godt sted at være. I budgetforliget ser vi enigheden om at lade Midtbyklubben blive i de nuværende lokaler som et eksempel på dette, og vi føler os oprigtigt opløftede af det samarbejde der har været her.


Når vi fokuserer på håb over frygt, så er der desuden en lige linje til de områder vi som Radikale prioriterer højest, nemlig alle børn, unge og deres uddannelse. Børnene, de unge og deres udvikling og uddannelse er nemlig vores fremtid. Og håbet, forventningen og ønsket om, at deres fremtid bliver god og med det bedste udgangspunkt, er det der driver os i Radikale. Vi er derfor dybt taknemmelige for, at det er lykkedes at friholde navnlig 0-6 års området for besparelser. For det er her investeringsafkastet er størst rent menneskeligt i forhold til det enkelte barns livsbane -og dermed også samfundsøkonomisk. Vi glæder os i den forbindelse også særligt over, at besparelsesforslaget om tidlig SFO-start blev afværget såvel som besparelsen på skole og SFO – og generelt at besparelserne er holdt så langt fra børnene så muligt. Og reserven til en ny skole er ligeså kærkommen som den var uventet. På socialområdet er vi især begejstrede for, at det lykkedes at afløfte besparelserne på det generelle serviceniveau, på Mødestedet, botilbud for Unge med spiseforstyrrelser og åben anonym rådgivning og forebyggelse i Familier, Børn og Unge.


Samtidig vil vi i Radikale fortsætte ligestillingskampen. Lige muligheder uanset social baggrund er noget vi langt, langt fra kan tage for givet. Mange børn vokser op med forældre, der ikke har overskud til at give deres børn det bedste udgangspunkt. Det kan skyldes mange ting, herunder stress, traumer, misbrug og meget andet.

Vi ved, at det hurtige samfund og presset i børnefamilierne er med til at skubbe forældre ud hvor de ikke kan bunde. Selviscenesættelsen og de sociale medier er med til at tegne et billede af den perfekte familie, som få kan leve op til. Derfor opstår der tabuer omkring det uperfekte, der gør, at mange forældre ikke opsøger hjælp, når de har brug for den. Det gælder fx de meget omfattende problemer i forhold til både psykisk og fysisk vold mod børn som vi oplever i Danmark.


Ifølge Børnerådets analyse fra 2016 har 9 pct. af børn i 7. klasse været udsat for grov fysisk vold som slag og spark inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med en uenighed med en voksen derhjemme. Mere end hver fjerde har desuden været udsat for grov eller mindre grov fysisk vold, og 17 % har været udsat for psykisk vold. Samtidig ved vi, at børn med diagnoser som ADHD og autisme er ekstra udsatte. I et år, hvor der på forhånd var varslet store besparelser på bl.a. Børn og Unge-området er det derfor særdeles opløftende, at det er lykkedes os at få prioriteret vores budgetforslag om en særlig indsats imod vold mod børn.


Når vi taler om børn, unge og uddannelse kommer vi heller ikke udenom at nævne, at det endeligt er lykkedes at få prioriteret midler til indsatser for ord- og talblinde børn. Netop denne indsats ligger dybt i mig personligt såvel som i min civile rolle som gymnasielærer, hvor jeg alt for ofte ser unge og deres familier, der ikke har fået den rette hjælp i tide. Læse- og ordblindeindsatsen har desuden længe haft stor opmærksomhed hos os i Radikale.


Midlerne til Psykiatriens hus, indsatsen for hjemløse og til røgfri skoletid er på samme vis midler der falder på et tørt sted, hvor behovet er stort.


Når vi taler om børn og unge må vi nødvendigvis også tale klima. I Radikale mener vi, at Danmark skal være et grønt fyrtårn i verden. På samme vis mener vi i den Radikale byrådsgruppe, at Aarhus skal være et grønt fyrtårn i Danmark og dermed verden. Hvorfor nu det? Jo, fordi de samme børn som vi ønsker en lys fremtid også er de børn, der kan komme til at stå overfor en verden i så stor forandring, at deres fremtid helt sættes over styr. Vi er ved at save den gren over som vores børn skal sidde på. Indenfor de næste 17 år lukkes vores muligheder for at bremse den negative udvikling totalt. Det betyder, at vi, hvis vi ikke handler radikalt og så alle og enhver kan mærke det, så vil udviklingen i løbet af bare 17 år stå udenfor vores kontrol. Vi vil få højere temperaturer, der vil forårsage klima- og naturkatastrofer i én uendelighed. Det står derfor ikke til diskussion, at vi skal prioritere vores indsatser for en bæredygtig udvikling.


Derfor er det glædeligt, at besparelsen på bl.a. Klimasekretariatet er afløftet som Bæredygtighedsudvalget også har anbefalet. Og vi er i Radikale svært stolte af, at klimaindsatsen er prioriteret i budgetforliget bl.a. via vores forslag om skovrejsning, der finansieres af overskudsjord og nye tiltag som fx crowdfunding. Det er desuden opløftende at se, at regeringen også har fået blik for netop dette vigtige klimatiltag i deres netop lancerede klimaudspil. Måske kan FNs mål for en bæredygtig udvikling være det fælles, der kan løfte os til nye højder i det fremtidige samarbejde på tværs af politiske skel? Det håber vi inderligt.


Og når vi så har fået styr på grundlaget for vores fælles sameksistens, så retter vi i Radikale blikket mod det at være menneske – igennem hele livet. Et godt liv for alle, hedder det sig i vores grundfortælling. Der går næppe længe fra nogen har sagt Radikale til nogen siger kultur og dermed også sundhed og trivsel, og det er der god grund til. Det er gennem sport- og fritidslivet at mange opnår følelsen af, at Aarhus er en god by for alle. Det er her netværk, sammenhold og mening opstår. Og det er også de samme netværk og den mening der udgør bolværket mod ensomhed eller redningsplanken vi rækker ud efter, når vi har brug for et job eller mening med tilværelsen, når den bliver svær. I Radikale har vi derfor kæmpet mod de værste besparelser som fx på bibliotekerne, kulturinstitutionerne, Aarhus events og sport- og fritidsområdet.


Inden for Sundhed og Omsorg har vi særligt haft fokus på aften og hverdagslivet for de allersvageste ældre og på at prioritere indsatserne på sundhedsområdet og indsatserne for ældre udsatte borgere. Desuden har vi kæmpet for en budgetmodel til sport og fritid og for en finansiering af Verdenspladsen, der skal binde den ekstremt vigtige indsats i Gellerup-Toveshøj sammen, så den kommer til at give mening og får den virkning vi ønsker. Vi tror på, at det folkelige Aarhus og oplandet til Aarhus by er oprigtigt taknemmelige for, at det er lykkedes at tilgodese dette område med ekstra midler, der bl.a. kan gå til at man flere steder kan få inderligt tiltrængte kunstgræsbaner og andre sport- og fritidsfaciliteter både i lokalområderne og i indre by.


Sundhed og trivsel hænger uløseligt sammen med kultur, sport og fritidsområdet. Og det er indsatser der berører os alle, og hvor tidlig indsats endnu en gang også er lig med rettidig omhu og forebyggelse. Tiltag og indsatser der på alle måder betaler sig.


Budgetforhandlingerne og processen op til har endnu en gang været en begivenhedsrig rejse for os i Radikale. Aarhus selvom vi er inderligt bevidste om, at vores mandater ikke rækker til, at vi kan få alt det igennem som vi kæmper for. Men på trods af det, så er vi tilfredse med hvor langt vi er nået.


Og vi vil gerne takke borgerne i Aarhus kommune, vores venner, bekendte og medmennesker, der har engageret sig og har bidraget med vigtig viden og konstruktive indspark til processen. Mennesker der har sat fingeren, der hvor det gør ondt.


Den demokratiske proces og høringssvarene er afgørende for os i Radikale Venstre. Endelig vil vi gerne, endnu en gang, takke borgmesteren, alle vores byrådskolleger og deres baggrundsgrupper for samarbejdet. Og sidst, men ikke mindst, alle de utroligt dygtige, arbejdsomme og kompetente medarbejdere i Aarhus kommune, der har løbet spidsrod for at få enderne til at mødes og levere de mange, mange svar og uddybninger, der er blevet efterspurgt.  Det giver både håb og forventninger til fremtiden. Tak.