Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Publiceret

14. maj
2016

Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Radikale Vælgerforening

Vedtægter for Aarhus Radikale Vælgerforening 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2007 og senest ændret på generalforsamlingen den 31. august 2020. 

Vælgerforeningen 

§ 1. Aarhus Radikale Vælgerforening omfatter valgkredsene 1, 2, 3 og 4 i Aarhus Kommune. 

Stk. 2. Foreningen er tilsluttet Radikale Venstres Landsforbund. 

Formål 

§ 2. Foreningens formål er at virke for valg af radikale kandidater til Folketinget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelsen og andre folkevalgte forsamlinger, samt at arbejde for Radikale Venstres ideer, sprede kendskab til partiets politik og fremme en drøftelse af mål og midler for radikal politik. 

Medlemmer 

§ 3. Som medlem optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål, og i øvrigt ikke er medlem af en forening med modstridende politisk sigte. Et medlem optages, når kontingentet er modtaget. 

Kandidater 

§ 4. Foreningens generalforsamling vælger partiets folketingskandidater i de fire valgkredse, ligesom det er generalforsamlingen, der vælger kandidater til byrådsvalg og foreslår kandidater til regionsvalg. 

Stk. 2. Foreningen yder kandidaterne praktisk og økonomisk hjælp under valgkampen. 

§ 5. Formanden for Aarhus Radikale Vælgerforening må ikke være folketingskandidat i de fire Aarhus-kredse. 

Stk. 2. Formanden for Aarhus Radikale Vælgerforening må ikke være blandt de i § 26 Stk. 2 og 3 valgte spidskandidater til byrådsvalg. 

Stk. 3. Formanden for Aarhus Radikale Vælgerforening må gerne være byrådskandidat jf. § 26, Stk. 4, regionsrådskandidat, og Europa-Parlamentskandidat. 

Bestyrelsen 

§ 6. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 8 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den årlige ordinære generalforsamling. 

Stk. 2. To repræsentanter valgt af Radikal Ungdom og bosiddende i Aarhus Kommune tiltræder bestyrelsen uden stemmeret. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges ud fra metoden som fremgår i bestemmelsens § 22. 

§ 7. Bestyrelsen udpeger af sin midte næstformand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan desuden af sin midte eller blandt foreningens medlemmer i øvrigt nedsætte særlige udvalg og arbejdsgrupper. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælger, af sin midte eller blandt foreningens medlemmer, 4 medlemmer samt op til 4 suppleanter til bestyrelsen for Radikale Venstre Østjyllands Storkreds og Radikale Venstre i Region Midtjylland. 

§ 8. I sager, der er optaget på den udsendte dagsorden, er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. 

Stk. 2. I andre sager er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer stemmer for at optage sagen på dagsordenen. 

Stk. 3. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Stk. 4. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen. 

Generalforsamling 

§ 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. 

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling skal offentliggøres for medlemmerne med mindst en måneds varsel. 

§ 10. Bestyrelsen er bemyndiget til at dele dagsordenen over to dage. Der kan dog højst gå 21 dage fra generalforsamlingens suspension til den atter genoptages. 

Stk. 2. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvilke punkter, der skal behandles før eller efter suspensionen. 

§ 11. Dagsordenen, som skal offentliggøres for medlemmerne seneste 14 dage før generalforsamlingens begyndelse, skal indeholde følgende punkter: 

a) valg af dirigent og stemmetællere. 

b) høring af folketingskandidater. 

c) opstilling og valg af fire folketingskandidater. 

d) formandens beretning. 

e) fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. 

f) fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende kalenderår. 

g) behandling af indkomne forslag. 

h) valg af: 

1. formand for foreningen. 

2. yderligere otte medlemmer af bestyrelsen samt maksimalt otte suppleanter. 

3. to revisorer og en suppleant. 

4. i henhold til forretningsorden for Østjyllands Storkreds og Region Midtjylland: delegerede og suppleanter. 

5. i henhold til Radikale Venstres Landsforbunds vedtægter: landsmødedelegerede og suppleanter. 

i) eventuelt. 

stk. 2. Sekretæren for den afgående bestyrelse skriver referat for hele generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og sekretæren. 

§ 12. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens begyndelse. 

Stk. 2. Forslagene skal meddeles til medlemmerne senest 1 uge før behandlingen på generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke aktuelle politiske udtalelser. Ekstraordinær generalforsamling 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes 

a) når der skal ske opstilling af kandidater i anledning af kommunale valg. 

b) når bestyrelsen træffer beslutning herom. 

c) 20 medlemmer af foreningen kræver det med oplysning om dagsordenen. 

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest fire uger efter, at en medlemsbegæring er kommet formanden i hænde. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel og bilægges dagsorden. 

Stk. 3. Hvor sagens natur betinger det, kan bestyrelsen afkorte indkaldelsesvarslet. Varslet kan dog under ingen omstændigheder være kortere end 48 timer. 

§ 15. Opstilling af folketingskandidater finder sted ved ekstraordinær generalforsamling, såfremt det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at lade opstillingen finde sted på en ordinær generalforsamling. 

Valgmetoder 

§ 16. Alle medlemmer har møde- og taleret på generalforsamlingen. 

Stk. 2. Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, hvis de har været medlem i 14 dage forud for denne. medlemskab regnes fra det tidspunkt, hvor kontingentbetaling finder sted. 

Stk. 3. Medlemmer, der har betalt kontingent i det senest forudgående medlemsår, kan dog berigtige medlemskabet ved betaling af kontingent ved generalforsamlingens begyndelse eller ved genoptagelse efter suspension. 

Stk. 4. Der kan ikke ved nogen afstemning afgives stemme ved mundtlig eller skriftlig fuldmagt. 

§ 17. Valg af personer sker ved skriftlig afstemning. 

Stk. 2. Valg af dirigent, stemmetællere og revisorer kan dog ske ved håndsoprækning, medmindre der gøres indsigelse af et stemmeberettiget medlem. 

Stk. 3. Personvalg til en tillidspost kan kun finde sted, når den pågældende mundtligt på generalforsamlingen eller skriftligt forud for denne har erklæret sig villig til at modtage valg. 

§ 18. Når der til en tillidspost skal vælges en enkelt person, kræves almindeligt flertal af de afgivne, gyldige stemmer. Opnås dette ikke ved første afstemning, foretages der omvalg efter den procedure, der er anvist i landsforbundets vedtægter 

§ 19. Opstilling af personer til et valg kan finde sted indtil valghandlingen påbegyndes. 

§ 20. Alle forslag og beslutninger er vedtaget, hvis de opnår almindelig stemmeflerhed, jvf. dog § 29, Stk. 1. 

Stk. 2. Skal noget efter disse vedtægter offentliggøres for medlemmerne kan bestyrelsen fremsende det pr. brev til medlemmerne eller offentliggøre det i et medlemsblad, der udsendes til alle foreningens medlemmer. 

§ 21. Valg efter Pointmetoden: 

Ved pointmetoden skrives på stemmesedlen navnene på det antal det antal personer, der kan stemmes på i den rækkefølge den enkelte helst ser dem valgt. Den første kandidat på stemmesedlen får points svarende 

til det antal personer, der skal stemmes på, det næste kandidatnavn får 1 point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, som de ved den efterfølgende optælling har fået points. 

Stk. 2. De kandidater, som ikke opnåede valg, er suppleanter i rækkefølge efter deres point-tal. 

Stk. 3. Ved stemmelighed, som må tillægges betydning, foretages omvalg blandt de kandidater, der opnåede lige mange stemmer (=points). Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. 

§ 22. Valg efter prioritetsmetoden: 

Ved valg af flerhed af personer påføres stemmesedlen i prioriteret orden så mange navne som svarer til det antal personer, der skal vælges, dog højst 10. 

Stk. 2. Inden optællingens start udregnes et fordelingstal, der fremkommer ved at dele antallet af afgivne stemmer med antallet af personer, der skal vælges. Blanke og ugyldige stemmer anses for ikke-afgivne. Det fremkomne tal forhøjes til nærmeste hele tal. 

Stk. 3. Ved første optælling vælges de kandidater, der har opnået et antal førstepladser større eller lig med det i stk. 2 fremkomne fordelingstal. 

Stk. 4. Anden optælling foretages kun, når proceduren i stk. 3 ikke giver et tilstrækkeligt antal valgte kandidater. Ved denne optælling vælges de kandidater, der har opnået et antal første- og andenpladser større eller lig det i stk. 2 fremkomne fordelingstal. 

Stk. 5. Der foretages yderligere optællinger efter disse retningslinjer, indtil der er fremkommet det nødvendige antal kandidater. 

Stk. 6. Opnår flere kandidater valg, ved samme optælling, end der er brug for, er kun de kandidater valgt, som har opnået det største antal af de pladser, der er relevante ved den foretagne optælling. Er der herved lighed, afgøres valget ved at sammenligne antallet af førstepladser, ved fortsat lighed antallet af andenpladser osv. 

Stk. 7. Hvis der efter samtlige optællinger ikke er valgt det fornødne antal kandidater, vælges de resterende personer blandt kandidaterne, der ikke opnåede fordelingstallet, efter samme procedure som i Stk. 6. 

§ 23. Valg efter kvalitetsmetoden: 

Ved valg af personer i bestemt rækkefølge påføres stemmesedlen i prioriteret orden så mange navne, som svarer til det antal personer, der skal vælges. Rækkefølgen findes ved sammenligning af kandidaternes opnåede placeringer. 

Stk. 2. Ved første runde sammenlignes de to kandidater, der har opnået de færreste førstepladser, idet deres indbyrdes placering på samtlige stemmesedler konstateres. Den kandidat der oftest er dårligst placeret, udgår af sammenligningen og placeres nederst i rækkefølgen efter Stk. 1. Modkandidaten sammenlignes derefter med den kandidat, der opnåede trediefærrest førstepladser. 

Stk. 3. Efter disse retningslinjer foretages yderligere sammenligninger, indtil alle kandidaternes placering i rækkefølgen er bestemt. 

Valg af folketingskandidater 

§ 24. Der vælges blandt de foreslåede kandidater fire personer under anvendelse af den i § 22 omhandlede fremgangsmåde. 

Stk. 2. Den indbyrdes rækkefølge fastsættes under anvendelse af den i § 23 omhandlede fremgangsmåde. Dette gælder dog ikke, hvis opstillingen skal være egentlig sideordnet. Den højest prioriterede kandidat vælger valgkreds først, derefter vælger den næsthøjest prioriterede kandidat kreds osv. 

Valg af byrådskandidater 

§ 25. På den ordinære årlige generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger kan opstille antal prioriterede kandidater til kommunalvalg. 

§ 26. Tidligst 18 måneder og senest 2 måneder før et byrådsvalg skal der afholdes et endeligt opstillingsmøde, hvor generalforsamlingen ved beslutning fastsætter antallet af personer, som ønskes valgt ved separat afstemning. 

Stk. 2. Valg af spidskandidat kræver mere end 50 % af stemmerne. 

Stk. 3. Blandt de foreslåede kandidater vælges herefter det fornødne antal under anvendelse af den i § 22 omhandlede fremgangsmåde. Rækkefølgen af de således valgte personer fastsættes under anvendelse af den i § 23 omhandlede fremgangsmåde. 

Stk. 4. Generalforsamlingen afgør herefter ved beslutning, om de resterende skal vælges ved samlet afstemning, eller om flere separate afstemninger skal foretages, samt hvilken afstemningsmetode, der her skal anvendes. § 21 Pointmetoden kan bruges hertil. 

§ 27. Opstår der ved valg af flere personer stemmelighed, og dette er afgørende for valgets udfald, foretages der omvalg mellem de, der har opnået stemmelighed. Er der fortsat stemmelighed, foretages der lodtrækning, jvf. landsforbundets vedtægter. 

§ 28. Beslutning om indgåelse af valgforbund eller bemyndigelse besluttes af generalforsamlingen. 

Regnskab 

§ 29. Regnskabsåret er kalenderåret. 

Stk. 2. Kassereren fører foreningens regnskab, som med de to revisorers påtegning offentliggøres for medlemmerne sammen med dagsordenen til den ordinære generalforsamling. 

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder budget for det kommende foreningsår til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling forud for kontingentfastsættelsen. 

Stk. 4. Kassereren påser, at kontingenter til landsforbundet indbetales rettidigt. 

Stk. 5. Kassereren fører særskilt regnskab over udgifter i forbindelse med valg til folketings-, byrådsvalgs- og regionsvalg. 

Stk. 6. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kasserer i forening. Bestyrelsen kan give bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at disponere over bankkonti. 

Vedtægtsændringer 

§ 30. Ændring af vedtægterne kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen. 

Stk. 2. Ændringsforslagets ordlyd skal være offentliggjort for medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Stk. 3. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest den 1. februar. 

Foreningens opløsning 

§ 31. Såfremt generalforsamlingen vedtager forslag om foreningens opløsning, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor endelig beslutning om foreningens opløsning kan træffes. 

§ 32. Eventuelt overskydende midler efter opløsningen tilfalder Radikale Venstres Landsforbund.