Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre i Aarhus

Folkeskolen

Folkeskolen er en af samfundets grundpiller. Her rustes børn og unge til voksenlivet og til en dag selv at skulle tage ansvar for det samfund, de er en del af. Det er en fælles opgave for samfundet og forældrene at opdrage og uddanne børn og unge til at tage aktivt del i samfundslivet.

Folkeskolen i Aarhus skal være et sted, hvor børnene trives og udvikler sigFolkeskolen skal understøtte og udvikle børn og unges evne til og interesse for at medvirke aktivt i et demokratisk samfund. Folkeskolens arbejde på dette område skal ikke tænkes isoleret, men som en del af den helhed, som børnene indgår i – især i forhold til hjemmet og dagtilbud. Opdragelsen til dannelse og medborgerskab skal ske i en dialog mellem de aktører, som omgiver barnet og barnet selv, og bygge på værdier: som at tage ansvar, samarbejde, løsning af konflikter og krav om kritisk stillingtagen både i det store og det små.
 
Det er centralt i folkeskolen at eleverne reflekterer over, hvad det vil sige at deltage aktivt i samfundet, og hvad er det for et samfund, vi vil have, og hvad der skal til for at holde sammen på et samfundsmæssigt fællesskab. Derudover skal der også arbejdes med, hvad det vil sige at være borgere i en global verden og hvilket ansvar, man har som individ og som samfund/nation. Dette kræver en hel del af børnene, men også af de voksne, der er omkring dem. Det kræver, at de fysiske rammer for undervisning er optimale, og at strukturen omkring skolerne er gennemtænkt.
 
Tillid og resultater skal være en del af skolen/ kommunens værdier og uddannelsen befordrer, at børn har lyst til at lære og lyst at være. Folkeskolen i Aarhus skal være et sted, hvor børnene trives og udvikler sig til helstøbte, veluddannede, tolerante og livsduelige medborgere. Folkeskolen i Aarhus skal være en attraktiv arbejdsplads, som lærere og andre ansatte er stolte af, og hvor de udfolder deres kompetencer, udfordres og mærker, at de gør en forskel.
 
Folkeskolen i Aarhus skal være den skole, forældrene ser som et naturligt valg for deres børn.
 
Vi mener, de centrale mål er:
 • Alle børn udvikler sig i frie og trygge rammer til at blive en del af fællesskabet
 • Helhed i barnets hverdag, i børns undervisningstid og fritid
 • Alle børn efter endt folkeskole er i stand til at tage en ungdomsuddannelse
 • Alle børn skal tilbydes uddannelse med stor faglighed og høj faglig kvalitet
 • Alle børn har mulighed for at udleve deres ambitioner og udnytte deres potentiale – uanset opvækst og social baggrund
 • Alle børn møder lærere som er tætte på børnene, vil noget med børnene og være med til at rykke børnene, for at de kan lykkes i livet
 • Alle børn har højt selvværd
 • Alle børn har en grundlæggende forståelse for demokrati, menneskerettigheder og bæredygtighed
 • Alle børn har opnået sociale kompetencer som empati, tolerance, evnen til at danne netværk og finde løsninger
 • Alle børn forstår sig selv som en del af en større verden
Børnene skal bibringes en solid faglig ballast, som gør dem i stand til at opnå en ungdomsuddannelse, og som ruster dem til de udfordringer, samfundet står overfor. Det er essentielt, at undervisningen i vores folkeskole har en høj faglig kvalitet.
Morten Østergaard: Skolen er alle børns dør til fremtiden.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Aarhus mindst skal tilbyde det vejledende timetal for alle fag
 • Dansk som andet-sprog prioriteres, hvor det giver mening for indlæringen
 • Forældre er positive og aktive samarbejdspartnere, som skal inddrages som en ressource i skolens arbejde
 • Arbejdet med dannelse og medborgerskab kan ske som en del af undervisningen eller som selvstændigt fag.
 • Børn og unge skal opdrages til at tage aktivt del i et demokratisk samfund.
 • Børn og unge skal lære at være aktive og bevidste deltagere i samfund med geografiske, kulturelle og sociale forskelle
 • Børn og unge skal gøres bevidste om, hvad det vil sige at være borgere i en global verden, og hvilket ansvar man har som individ og som samfund/nation
 
Fysiske rammer
En god lærer bliver bedre, når bygningerne fungerer, undervisningsmaterialerne er tidssvarende og omgivelserne inspirerende.  Lærerne er undervisningens nøglepersoner, men rammerne skal være i orden, for at de har de bedst mulige forudsætninger for at udfylde denne rolle. Ligeledes bliver det lettere at være elev, når bygningerne og rum er velholdte og rummenes indretning er gennemtænkt. I Aarhus er der blandt andet et stort efterslæb med hensyn til tidssvarende skolemøbler.
 
Skolebygningers fysiske tilstand er vigtig. En smuk, ren og vedligeholdt skole giver en god basis for undervisning og læring. Udover, at skolen er arbejdsplads for tusinde af kommunens voksne, er det også elevernes ”arbejdsplads”.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Investere i kvalitetsbyggeri. Materialevalget skal være solidt, gedigent og fremtidssikret.
 • Der ved nybyggeri eller renovering skal lægges vægt på arkitektonisk værdi.
 • Bygningerne ved nybyggeri skal være bæredygtige med fx ”grønne tage”, solenergi mm. Dette flytter bæredygtighedsbegrebet ind i børnenes hverdag og giver gode læringssituationer.
 • Der anlægges skolehaver. Det bidrager til æstetikken og giver læringsmuligheder.
 • Der ved nybyggeri og renovering skal overvejes andre funktioner i skolens bygninger (børnehave, medborgerhus, kombibiblioteker, lokaler til foreningsaktiviteter mm.).
 • Investere i fleksibelt inventar og bedre akustik og luft i klasselokalerne
 
Undervisningsmaterialer
Der har gennem mange år været et efterslæb på investering i undervisningsmaterialer til folkeskolen, budgettet er blevet udhulet på grund af manglende regulering for prisudvikling på området. Dette har betydet, at elever og lærere i mange tilfælde benytter forældede og slidte materialer. Ordentlige arbejdsredskaber i form af tidssvarende undervisningsmaterialer er et vigtigt skridt på vejen mod en bedre undervisningskvalitet.
 
Vi foreslår derfor at:
 • Opprioritere midler ud fra de enkelte skolers planer for investeringer i og vedligeholdelse af tidssvarende undervisningsmaterialer.
 • Budgetmæssig aflivning af ”ingen kompensation for prisstigninger” på området for undervisningsmidler
   
Struktur
Vi tror på lærerne – og tror på, at mere tid, hvor børn og lærere er sammen, giver nye muligheder for alternative læringsformer og mere varieret undervisning. Vi tror på, at vi skal lægge større frihed og ansvar ud til skolerne og det enkelte lærerteam, så skolerne selv får indflydelse på, hvem der tager sig af hvilke opgaver.
 
Vi ønsker at reducere antallet af regler og opgaver, som ikke skaber værdi for den enkelte skole og børnene og vi ønsker at skabe mere tillid til skolen. Vi ønsker at bruge udfordringsretten til at forenkle en række statslige regler som f.eks. elevplaner, de mange trinmål på alle klassetrin, afgangsprøver, de udskældte og dokumentationskrævende kvalitetsrapporter.
 
Den centrale skoleforvaltning bør have fokus på den langsigtede planlægning for at sikre, at der tages højde for antallet af elever, antallet af skoler og skolernes økonomiske forudsætninger.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Elever i 10. klasserne skal have mulighed for at vælge grene efter, hvad de vil efter folkeskolen. Der skal også lægges vægt på praktiske færdigheder og håndværk.
 • Skoler kan gå sammen om oprettelsen af stillinger i de mindre fag, for derved at sikre det faglig niveau.
 • Planlægning af møder sker med udgangspunkt i skolernes hverdag og planlægges således, at skolens ledelse har tid til den primære opgave at sparre med medarbejdere og forældre.
 • Moduludskoling indføres i samarbejde med virksomheder og ungdomsuddannelser, hvor de unges evne til at tænke på tværs, være nysgerrige og afprøve evner og interesser i praksis udvikles, for at sikre at alle får en ungdomsuddannelse.
 • Udbuddet af valgfag skal øges for at motivere eleverne, f.eks. inden for innovation, webdesign, App-udvikling, kinesisk og tyrkisk.
   
Ledelsen
Ledelsen på hver enkelt folkeskole er central for de ansattes og elevernes trivsel, men også for kvaliteten i undervisningen. Skoleledelse i dag er ikke blot pædagogisk ledelse, men også økonomi og administration. En god leder skal balancere mellem kontrol og inspiration, beslutningskraft og samarbejde. At lede en skole kræver uddannelsesmæssige visioner, men også psykologiske og pædagogiske evner. Det er lederen i samarbejde med medarbejderne, der placerer overliggeren og udstikker retningen.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Ledelsen på den enkelte folkeskole består af tre dele: en pædagogisk og en administrativ/økonomisk ledelse og en overordnet skoleleder. Lederen af SFO refererer ligeledes til skolelederen. Ved mindre folkeskoler kan ledelsen størrelse reduceres.
 • Lederen i samarbejde med medarbejderne udarbejder en kursus- og efteruddannelsesplan for den enkelte medarbejder.
 • Tid til motivation, inspiration og påskønnelse af den enkelte medarbejder opprioriteres kraftigt. Tid findes ved at reducere antallet af administrative opgaver og møder med Børn og Unge-forvaltningen.

Det skal være frivilligt at gennemføre nationaltest i folkeskolen

Lærerne
Lærerne er skolens allervigtigste ressource. Vi mener, at lærerne skal gøre det, de er bedst til, nemlig at undervise. Vi har tillid til, at lærerne i kraft af deres faglighed og i samarbejde med deres kollegaer, er de bedste til at varetage undervisningen. Den centrale forvaltning skal støtte op om dette og ikke pålægge skoler og lærere unødigt mange opgaver og regler. Lærernes faglighed og engagement skal styrkes gennem et godt arbejdsmiljø, med faglig udvikling og sparring.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Lærerne i videst mulige omfang skal undervise i de fag, de er uddannet i (linjefag).
 • Udfordringsretten skal bruges til at gøre det frivilligt at gennemføre nationale test.
 • Alle lærere bør have ret til løbende efter- og videreuddannelse i overensstemmelse med professionskravet.
 • De faglige miljøer skal styrkes ved sparring med faglige vejledere og erfarne kollegaer.
 • Alle lærere skal kende og uddannes til at bruge de IT-værktøjer, der stilles til rådighed.
 • Der skal stilles midler til rådighed til støtte og afhjælpning af særligt udfordrende situationer.
 • Der er behov for en styrket dialog mellem lærernes faglige organisation og Aarhus Kommune.
Pædagogerne
Radikale Venstre er optaget af at bruge pædagogernes kompetencer i hele barnets hverdag – både i skoletiden og i fritiden. Nogle børn har brug for særlig støtte for at kunne trives i folkeskolen. Pædagogerne har en særlig opgave i at medvirke til at sikre børns sociale kompetencer samt at sikre, at alle børn inkluderes. Pædagogerne skal være med til at give det enkelte barn tryghed og med deres faglige indsigt vejlede barnet.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Udnytte muligheden for at SFO og skole bruger de samme pædagoger til de samme børnegrupper, og at pædagoger indgår i teams med lærerne. Pædagogerne kan have et særligt øje for barnets sociale kompetencer.
 • At pædagogtimer prioriteres, hvor det udover at gavne det enkelte barn skaber ro omkring børn med særlige behov i klassen.
 • Pædagogerne er en væsentlig gennemgående figur I barnets skole.
 • Pædagogerne samarbejder med forældrene igennem hele skoleforløbet, og ses som ressourcepersoner også på mellemtrinet og i udskolingen.
 • Der er behov for en styrket dialog imellem faglige organisationer og Aarhus Kommune.
   
Forældrene
Forældrene er en af skolens allervigtigste aktører. Skolen skal også være forældrenes skole, og forældrene er en væsentligt samarbejdspartner. Forældre skal inddrages i elevernes skoledag og benyttes som ressource. Folkeskolen kan med fordel bruge inspiration fra de frie skoler og deres evner til at bruge forældre som ressource. Lærere og pædagoger er centrale i folkeskolen, men mange andre voksne spiller en rolle i skolens hverdag.
 
 
Socialrådgiverne

Jo tidligere problemer bliver opdaget, des bedre og nemmere kan løsninger opnås. Ud fra den tankegang vil Radikale Venstre tilknytte en socialrådgiver til de enkelte områder ved folkeskolerne i Aarhus. Formålet med skolerådgivningen er at understøtte skolen og forældrene i arbejdet med børn og unge. En decentralt placeret socialrådgiver kan styrke forebyggelsen af sociale problemer. Det kan der også være god økonomi i.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Socialrådgivere placeres fysisk på skolerne.
 • Skolesocialrådgiverens rolle er koordinerende i forhold til skolen, SFO, fritidsafdelingen, PPR og tale-høre pædagoger.
 • Socialrådgiveren i samarbejde med skolen kan vurdere og beslutte, at den forebyggende indsats omkring et barn er en samtale med skolepsykologen, eller det kan aftales, at en voksen i klubben eller fritidsordningen har et særligt øje på barnet.
 • Socialrådgiveren skal deltage i dialogmøder samt børn- og ungefora.
 • Socialrådgiveren i samarbejde med skolen kan visitere til støttende foranstaltninger.
 • Socialrådgiveren kan have en støttende funktion i underretningssituationer.
 • Ressourcerne til dette findes ved at flytte socialrådgiverne fra det centrale område ud til de lokale områder.


Folkeskolen i Aarhus - Hvad er det bedste ved folkeskolen

SFO
Skolefritidsordningen (SFO) er blevet “Barndommens Gade”. Derfor er det vigtigt, at der i SFOen er plads til leg og udvikling gennem leg. SFO’en skal også være stedet, hvor alle børn udvikler alle deres talenter for herigennem at lære, at alle er gode til noget, også de børn, der kan have et eller flere skolefag, der falder dem svært. Da børnene er i SFO en stor del af deres fritid, er det vigtigt, at der bliver taget hånd om lektier, så lektielæsning ikke behøver at foregå lige inden barnet skal i seng.
 
Vi vil arbejde for at:
 • SFO’erne tilbyder en bred vifte af aktiviteter, som eleverne kan melde sig til.
 • Der i samarbejde med lokale sportsforeninger og andre foreninger tilbydes aktiviteter i foreningernes regi i SFO-tiden. I første omgang kan det ske på forsøgsbasis på et par skoler.
 • Der planlægges daglige bevægelsesaktiviteter for børnene
   
Skolens fokus på social mobilitet
Uddannelse er den vigtigste faktor i forhold til social mobilitet. Der skal være fokus på, at eleverne uanset baggrund så vidt muligt skal have det samme videns grundlag og samme almene dannelse, når de forlader folkeskolen. Folkeskolen skal have fokus på skolens og lærernes mulighed for og evner til at nå alle elever uanset baggrund. Der skal være konkrete anvisninger til både elever og forældre på, hvad eleverne kan læse, arbejde med etc. ud over det almindelige skolearbejde.
 
Vi vil arbejde for at:
 • Lærerne skal gøres bevidste om, at de ofte er den vigtigste enkeltstående faktor i at bryde et barns sociale arv. Tro på barnet og evnen til at tale barnets sprog skal mestres
 • Mere konkrete anvisninger mht. litteratur og aktiviteter
 • Fokus på livsduelighed
 • En kuffert med bøger til børnenes fritidslæsning for at hjælpe forældrene med at anbefale bøger, som deres børn kan læse, samt hjælpe dem med at opmuntre til læsningen.
   
Frie skoler
Aarhus har mange gode frie skoler. Radikale Venstre er fortaler for de frie skoler, og vil gerne styrke deres eksistens i kommunen. Skolerne er baseret på et fundament af frie rammer i Loven om frie grundskoler. I et tæt samarbejde med forældre udfordrer og eksperimenterer de hver dag inden for rammerne og skaber gode skoler ud fra et særligt pædagogisk grundsyn, fagligt fokus, kreativ profil eller lignende. Det giver gode og mangfoldige alternativer til Folkeskolen og eksperimenterne er en styrke i det danske samfund, og en væsentlig del af den radikale historie.
 
Skolerne skal bevares frie og Radikale Venstre er derfor tilhænger af, at de får ligeværdige vilkår. De frie skoler modtager i dag et statstilskud svarende til 71% af udgifterne til en elev i folkeskolen.
 
Vi vil arbejde for at:
 • De frie skoler inviteres ind i lokale samarbejder og tænketanke med folkeskoleledere, foreningsfolk, erhvervsfolk mv. Her kan de dele erfaringer, som skolerne ofte gør, med at opfylde 95% målsætningen eller højnelse af det faglige miljø
 • Frisindet og den frie idé skal understøttes i Aarhus. Det er med til at fastholde skatteborgere, at der er et varieret udbud af skoler
 • Radikale støtter, at der findes internationale frie skoler